Cookie- og Privatlivspolitik

Vores hjemmeside er https://kjeldgaards.com

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics – til analyse af brugeradfærd og optimering af webshoppens brugerfladeFacebook – Med formål at levere relevante annoncer til den besøgende Google AdWords – Med formål at levere relevante annoncer til den besøgende Shopify – Til intern analyse af brugeradfærd på hjemmesiden

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@kjeldgaards.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Websitet ejes og publiceres af:

Kjeldgaards ApS
CVR: 43509829
Frederik Raschs Vej 2a
9400, Nørresundby
Email: info@kjeldgaards.com

Dette dokument blev sidst opdateret Juni 27, 2023

Cookie- og Privacy Policies

Our website is https://kjeldgaards.com

When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not wish information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on the information that is collected, their purpose, and which third parties have access to them.

Cookies

The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or similar with the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain harmful code such as viruses.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandling

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. In addition, you may risk that the website does not function optimally and that there is content you cannot access.

The website contains cookies from third parties, which to varying degrees can include:

Google Analytics – for analysis of user behavior and optimization of the web shop interface

Facebook – with the aim of delivering relevant ads to the visitor.

Google AdWords – with the aim of delivering relevant ads to the visitor.

Shopify – for internal analysis of user behavior on the website

Personal Information

General

Personal information is any kind of information that in one way or another can be attributed to you. When you use our website, we collect and process a few of such pieces of information. This happens, for example, through ordinary access to content, if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber, other use of services, or make purchases via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, as well as which pages you click on (interests). To the extent that you give explicit consent to this and enter the information yourself, the following are also processed: Name, telephone number, email, address, and payment information. This will typically be in connection with the creation of login or purchase.

Security

We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired, or come to the knowledge of unauthorized persons, misused, or otherwise treated in violation of the law.

Purpose

The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to register your purchases and payments, and to be able to deliver the services you have requested, such as sending a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of Storage

The information is stored for the period allowed by law, and we delete them when they are no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the background for storage. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of Information

Data about your use of the website, which ads you receive and possibly click on, geographical location, gender and age segment, etc., are disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on “Cookies” above. The information is used to target advertising.

We also use several third parties for the storage and processing of data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

Disclosure of personal information such as name and email, etc., will only occur if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

Insight and Complaints

You have the right to be informed about the personal information we process about you. You can also object to the information being used at any time. You can also withdraw your consent to the processing of information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: info@kjeldgaards.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

Publisher

The website is owned and published by:

Kjeldgaards ApS
CVR: 43509829
Frederik Raschs Vej 2a
9400, Nørresundby
E-mail: info@kjeldgaards.com

This document was last updated on June 27, 2023